Polityka prywatności

Polityka prywatności www.grupaprint.fr  

 

Informacje ogólne.

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności na stronie www.grupaprint.fr

Administratorem Strony internetowej jest Ryszard Wesołowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GRUPA PRINT Ryszard Wesołowski wpisaną

do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii

pod adresem ul. Wlotowa 6, lok. 32, 30-668 Kraków, NIP 9452126425, REGON 120923795.

Dane osobowe zbierane przez Administratora Strony Internetowej są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

 

Administrator Strony internetowej dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów Grupa Print.

Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające

ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem,

nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Adresatem Usług dostępnych na stronie internetowej nie są osoby poniżej 18 roku życia. Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia

danych dotyczących osób poniżej 18 roku życia. 

 Dane osobowe - Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest: GRUPA PRINT RYSZARD WESOŁOWSKI ul. Wlotowa 6 lok. 32, 30-668 Kraków W sprawie Twoich danych osobowych

możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:

• poczty elektronicznej: info@grupaprint.fr  

• poczty tradycyjnej: ul. Wlotowa 6 lok. 32, 30-668 Kraków

• telefonu: : +48 518 586 888 

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem

Strony internetowe lub drogą mailową. 

 Czas przetwarzania danych. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień, usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Klienta.

Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:

kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;
kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny);
po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.
Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji,

skarg oraz roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez GrupaPrint Ryszqrd Wesolowski - dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.

Dane dotyczące zamówień Towarów i usług płatnych, będą przechowywane przez okres 5 lat od daty dostarczenia zamówienia.

Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.X